accessibility   B E N E F I C I O S

Apoyo económico semanal

card_membership   E X P E R I E N C I A

Experiencia en procesos y conocimientos generales de calidad

Control administrativo

 

chrome_reader_mode   R E Q U I S I T O S

Sexo: Indistinto
Inglés: 0 %

Proactivo

Manejo de paqueteria office

 

domain   E M P R E S A

Empresa Volkswagen Mexicali
Lema
Web Volkswagen Mexicali
Calle Blvd Adolfo López Mateos
Número 936-A
Colonia Zona Industrial
Código Postal 21090
País México
Estado Baja California
Municipio Mexicali
RFC CAU100807RD3
Teléfono 6868387000
Extensión 221
Volkswagen Mexicali

Concesionario de Automóviles